විකලාංග ශෛල්‍ය වෛද්‍ය නිර්මාල් මාරසිංහ

පැති කුදය ගැන දැනගන්න.